Kick off Deltaplan Metaal Elektro en Installatie druk bezocht

Krachtenbundeling van scholen en bedrijven voor Technisch Talent

Onder grote belangstelling heeft op 1 februari jl de kick-off bijeenkomst van het Deltaplan Metaal Elektro en Installatie Regio Rijndelta plaatsgevonden. Gastheer was Krohne Altometer in Dordrecht, wereldmarktleider op het gebied van Flowmetertechnologie. Ambitie van het Deltplan is om de instroom in de technische beroepsopleidingen de komende jaren met 30% te vergroten. Er waren ca. 200 deelnemers aanwezig waaronder een groot aantal bedrijven uit de regio. Tijdens de bijeenkomst werd een oproep gedaan aan scholen en bedrijven in de regio, ondersteund door de overheid, de krachten te bundelen om grote groepen jonge mensen te interesseren en op te leiden in de techniek.

Krappe arbeidsmarkt De aanwezigen werden welkom geheten door André Boer General manager van Krohne Altometer. Vervolgens sprak Theo Schut, voorzitter van het Technocentrum Metalektro Rijndelta (TCMR) een welkomstwoord. Hij toonde zich zeer tevreden over de hoge opkomst van bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid bij deze bijeenkomst. Daarna was het woord aan Gert-Jan van der Valk, projectleider TCMR. In zijn presentatie legde hij een associatie met de watersnoodramp die precies 54 jaar geleden plaatsvond en die heeft geleid tot een Deltaplan waaruit de Deltawerken zijn ontstaan. Partijen ervaren de huidige situatie op de arbeidsmarkt als zorgelijk en bedreigend voor de economische ontwikkeling in de sector metaal, elektro en installatie. In deze sector zijn in deze regio zo’n 65.000 mensen werkzaam in ongeveer 3.400 bedrijven. Een grootschalig Deltaplan is nodig om ervoor te zorgen dat bedrijven in 2010 kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerd technisch personeel.

Deltaplan zet in op kwaliteit en volume

Het Deltaplan bestaat uit een viertal samenhangende programmalijnen. Naast verbetering van de kwaliteit van het technisch beroepsonderwijs, staan instroom en promotie, behoud en upgrading van personeel en kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijven centraal. Uitgangspunt van het Deltaplan is bedrijven weer veel dichter rond de beroepsopleidingen te organiseren. Door kennisuitwisseling en gezamenlijke investeringen in ‘up to standard’ onderwijsvoorzieningen en herontwerp wordt de kwaliteit van het onderwijs versterkt. Er zijn op dit gebied al meerdere projecten gestart in de regio zoals Technodesign, het Centrum voor Koudetechniek, het Mechatronicacentrum, het Maintenance College, PIT-leerbedrijf en het leerpark Dordrecht. Vervolgens werden een aantal filmfragmenten vertoond van voorbeeldprojecten in het VMBO, MBO en HBO waarbij scholen en bedrijven samenwerken. Het Deltaplan zet ook in op herkenbare technische opleidingen met minder kwalificatieprofielen. Hiervoor wordt de pilot ‘Samen investeren in de regio Rijndelta’ ontwikkeld. De drie ROC’s en ongeveer 30 bedrijven gaan gezamenlijk invulling geven aan kwalitatief sterke, voor de leerling aantrekkelijke en voor de bedrijven herkenbare MBO-BOL-4 opleidingen. Projectleider Gert-Jan van der Valk vroeg verder aandacht voor wat hij noemde de bedrijfsscholen nieuwe stijl. Door samenwerken van bedrijven en onderwijsinstellingen (PPS) liggen kansen om de kracht van de oude bedrijfsschool met zijn praktijkgerichte opleidingen te koppelen aan de toegankelijkheid van het beroepsonderwijs (MBO/HBO).

Maakindustrie zichtbaar maken

Belangrijk is dat de Maakindustrie zichtbaar wordt op scholen, in het beleid en in de regio. Techniek is overal in onze samenleving en vormt de motor van de export. Tegenover elke baan in de industrie staat een baan in de dienstensector. Jongeren, hun ouders, docenten en politici worden de komende periode via het Deltaplan door gerichte promotieactiviteiten geïnformeerd over de betekenis van de sector voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkelingen in de regio.

Behoud en upgrading van personeel

Scholing van personeel is een belangrijke pijler van het Deltaplan om de kwaliteit en doorstroming van personeel in de bedrijven te bevorderen. Daartoe is in de regio het Opleidingsbedrijf Metaal Rijnmond (OBM-Rijnmond) opgericht. Het OBM realiseert één serviceloket waar ondernemers uit de sector terecht kunnen met hun vragen over scholing en opleiding. Omdat de sector ook te maken heeft met een snelle uitstroom van jonge werknemers zijn een betere loopbaanontwikkeling en begeleiding eveneens noodzakelijk.

Bedrijven en onderwijs maken samen volume via Deltaplan

Vastgesteld werd dat de afgelopen jaren het nodige bereikt is op het gebied van het praktijkgerichter maken van het beroepsonderwijs en de samenwerking van scholen en bedrijven. Het Deltaplan zet echter in op meer volume en een structurele aanpak. Hierover vond een interview plaats met vertegenwoordigers van het onderwijs en de bedrijven. Presentatrice Natascha Kuit sprak met Michaël van Straalen (voorzitter Metaalunie), Albert de Jong (hoofdbestuurslid FME-CWM) en Marcel Engels (voorzitter Uneto/VNI), Gerard van Drielen (lid College van Bestuur Hogeschool Rotterdam), en de collegevoorzitters van de ROC’s Piet Boekhoud (Albeda), Henry van Vlodrop (Zadkine), Max Hoefeijzers (Da Vinci) en namens het VMBO Jan Kweekel (rector Melanchthon scholengemeenschap). Zo zag Piet Boekhoud het als een taakstelling voor ROC Albeda om circa 1000 leerlingen extra voor techniek te interesseren en in vergelijkbare zin geldt dat ook voor de anderen. Voorwaarde hiervoor is dat werkgevers bereid zijn om te willen investeren in goede loopbaanperspectieven in de techniek. In deze regio zijn er veel mensen die zich de massaontslagen nog goed kunnen herinneren. Wanneer jongeren en hun ouders meer zekerheid kunnen ontlenen aan werken in de metaal, elektro en installatie, is de kans ook groter dat leerlingen daarin een opleiding willen volgen. Bedrijven en onderwijs zijn het erover eens dat de jeugd geïnteresseerd moet worden om hun creativiteit die zij nu in ‘gamen’ en internetten stoppen, te gebruiken in de techniek. Ook werd aandacht gevraagd om docenten bij te scholen zodat zij op de hoogte blijven wat er in de bedrijven wordt gevraagd. Verder werd een beroep gedaan op bedrijven om zich in te zetten om de sector veel meer zichtbaar te maken op de scholen (lesgeven, excursies, gezamenlijke investeringen in onderwijsvoorzieningen). Ook werd een oproep gedaan om meer leerlingen in de stad te interesseren voor de techniek, aangezien zij minder voor techniek lijken te kiezen dan leerlingen in de regio. Een ander aandachtspunt is het tegengaan van de hoge uitval van leerlingen in technische studies, door hen eerder in de opleiding met de praktijk van de bedrijven in aanraking te brengen. Ook werd aandacht gevraagd voor meer doorstroom van leerlingen in het VMBO naar technische opleidingen in het MBO en van MBO naar HBO. De vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijven gaven aan de schouders te willen zetten onder de uitvoering van het Deltaplan. Dit onderstreepten zij door hun handtekening te plaatsen onder de uitvoering van het plan.

Overhandiging van de brochure

Theo Schut overhandigde de brochure Deltaplan aan Asje van Dijk, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. Asje van Dijk toonde zich zeer ingenomen met het initiatief en gaf aan dat de Provincie hier volop aan mee wil werken: ‘De kunst voor ons allemaal is om van dit Deltaplan ook Deltawerken te maken’. Tenslotte riep de heer Schut de aanwezigen op in grote getale het Deltaplan te ondersteunen door mee te doen aan de vele activiteiten die nodig zijn om ambities te realiseren.